• Vlaanderen
  • \
  • AGENTSCHAP INTEGRATIE & INBURGERING

Gegevensbeschermingsverklaring

Gegevensbeschermingsverklaring

In onze privacyverklaring vindt u meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door het Agentschap Integratie en Inburgering.

Wie zijn wij?

Het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) werkt rond integratie, inburgering en oriëntering naar taallessen Nederlands. Als extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van de Vlaamse overheid zet het zich in voor een samenleving waarin herkomst geen beslissende rol speelt.
Adres: Tour & Taxis, Havenlaan 86C – bus 2012, 1000 Brussel
Telefoonnummer: 02 701 79 00
Ondernemingsnummer: BE0543.307.39

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Als wij uw gegevens verwerken, dan gaat dit over de onderstaande gegevens:
Contactgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, woonplaats), de stad/gemeente waar u buddy wil worden, uw interessegebieden in functie van de buddywerking.

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Het AgII verwerkt uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat lokale besturen u als vrijwilliger kunnen koppelen aan een buddywerking in uw stad of gemeente. Het gebruik van uw gegevens is nodig om een optimale afstemming te maken tussen u en de nieuwkomer. Indien er op het moment dat u zich inschrijft, geen aanbod is op het gebied van buddywerking, kan het lokaal bestuur u ook benaderen om u een voorstel te doen om ander vrijwilligerswerk te doen dat verband houdt met nieuwkomers.
Daarnaast kan het AgII uw persoonsgegevens gebruiken om de vragen die u stelt via het contactformulier van de website te beantwoorden.

Met wie kunnen uw persoonsgegevens gedeeld worden?

  • Onze verwerkers die instaan voor onze ICT-infrastructuur.
  • Medewerkers van lokale besturen en organisaties die een buddywerking organiseren zodat zij u kunnen linken aan een gepast aanbod.

Waarom bezorgt het AgII uw gegevens aan lokale besturen?

Het AgII organiseert zelf geen buddywerking. Lokale besturen zijn promotor van buddyprojecten. Dit in het kader van hun decretale opdracht inzake een lokaal inclusief integratiebeleid (vermeld in 4, §4.2 van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid).
Bovendien zijn zij regisseur van het luik ‘sociale netwerking en participatie’ van inburgering, de zogenaamde ‘vierde pijler’ binnen inburgering. Inburgeraars zullen, zodra dit decretaal verankerd wordt, een minimaal 40 uur durend traject moeten of kunnen lopen om hun sociaal netwerk te verbreden. Dit kan via deelname aan een buddyproject, vrijwilligerswerk in een organisatie, een kennismakingsstage of een alternatief met een aantoonbare meerwaarde voor de sociale netwerking.

Uw rechten

Afhankelijk van de verwerking en de rechtsgrond beschikt u over een aantal mogelijkheden om controle te behouden over uw persoonsgegevens:
Recht om uw gegevens in te kijken
Recht om uw gegevens aan te passen
Recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
Recht om uw gegevensverwerking te beperken
Recht om uw gegevens te laten wissen
Recht om uw toestemming in te trekken

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Het AgII verbindt zich ertoe in geval er geen andere wettelijke termijnen worden opgelegd, uw gegevens niet langer bij te houden dan 3 jaar na het laatste gebruik ervan.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Het Agentschap Integratie en Inburgering neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij nemen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denkt u dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of hebt u aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact met ons op via onze functionaris voor de gegevensbescherming: dpo@integratie-inburgering.be

Meer informatie

Meer over de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer:

 


Registreer je nu als buddy